De Alliantie Alcoholbeleid Nederland (AAN)

De Alcoholalliantie AAN is een samenwerkingsverband van gezondheidsorganisaties dat zich wil inzetten voor beperking van de alcoholproblematiek in Nederland. Zij streeft in de eerste plaats naar het vergroten van het politieke en publieke draagvlak voor de invoering van effectieve en kostenbesparende alcoholbeleidsmaatregelen.

De activiteiten van de Alcoholalliantie AAN worden zo mogelijk afgestemd op de activiteiten die in het kader van het Nationale Preventieakkoord worden uitgevoerd.

De beleidsmaatregelen die de Alcoholalliantie AAN primair voorstaat, zijn gebaseerd op de aanbevelingen die zijn opgesteld door de Wereldgezondheidsorganisatie (1) en worden aangeduid als de 3 Best Buys:

1. Verhogen van de prijs van alcohol
2. Verbieden van alcoholreclame en sponsoring
3. Beperken van de beschikbaarheid van alcohol

Op basis van vele studies is vastgesteld dat dit maatregelen zijn die er daadwerkelijk toe zullen leiden dat het alcoholgebruik in de samenleving substantieel wordt teruggebracht en kosteneffectief zijn.

Daarnaast zijn er maatregelen die volgens de WHO ook effectief zijn maar iets minder kosteneffectief. De belangrijkste zijn het bevorderen van vroeg-signalering van risicovol alcoholgebruik (overmatig gebruik, gebruik bij zwangerschap) en handhaving van wetgeving rond rijden onder invloed. Beleidsondersteunende publiekscampagnes kunnen bovendien zinvol zijn. 

Beleidsplannen van onze Alcoholalliantie 2021-2023

Het bestuur van AAN heeft besloten de komende jaren periode zich in te zetten voor drie concrete doelstellingen wat betreft het gewenste alcoholbeleid in Nederland:

1. Gezondheidsinformatie

Het invoeren van verplichte informatie over de gezondheidsrisico’s van alcohol op alle alcohol-verpakkingen. Dit doel heeft te maken met het feit dat de bekendheid van deze risico’s bij veel mensen ernstig tekort schiet. Dat betreft bijvoorbeeld het feit dat alcoholgebruik de kans op het ontstaan van verschillende kankers vergroot. Dit doel komt zeker niet uit de lucht vallen. Zo wil ook de Europese Commissie in haar nieuwe plan om kanker te bestrijden (‘Europe’s Beating Cancer Plan’) aandacht besteden aan het verbeteren van informatie over alcohol en kanker. Ook de WHO beoogt dat (zie ‘WHO report on Cancer’).

2. Prijsbeleid

Promoten van de invoering van een minimale prijs voor alcohol per standaardhoeveelheid. Dit prijsbeleid veelal aangeduid als MUP (Minimum Unit Price), is reeds in enkele landen ingevoerd (o.a. in Schotland, Wales en Rusland). Ook demissionair staatssecretaris Blokhuis wil deze effectieve maatregel invoeren en daarbij kan hij onze steun gebruiken. Zoals bekend is het verhogen van de nu relatief lage prijs van alcohol, een zeer effectieve maatregel.

3. Reclamebeperking

AAN pleit voor een verbod op alcoholreclame en alcoholsponsoring zoals ook bij tabak het geval is. We realiseren ons dat dit doel een lange weg te gaan heeft. Onderzoek hiernaar is echter glashelder: er is een bewezen causaal verband tussen alcoholreclame en alcoholgebruik bij jongeren en mogelijk ook bij volwassenen en/of bepaalde kwetsbare groepen zoals mensen in herstel.

Deelnemende organisaties aan de Alliantie Alcoholbeleid Nederland

Vrienden van de Alcoholalliantie

De Alcoholalliantie AAN wordt ondersteund door een groep van ‘Vrienden van de Alcoholalliantie’, dat zijn mensen die zich op uiteenlopende wijze verdienstelijk maken voor het minder vanzelfsprekend maken van alcoholgebruik in onze samenleving en de doelstellingen, zoals vastgelegd in artikel 3 van de statuten van de Alcoholalliantie AAN, ondersteunen.

Partners en vrienden van de Alcoholalliantie AAN vormen tezamen de Alliantieraad.

Bestuur van Alliantie Alcoholbeleid Nederland

De bestuursleden van de Alcoholalliantie zijn:

  • Roel Kerssemakers, voorzitter
  • Wim van Dalen, secretaris
  • Ronald Pfeiffer, penningmeester
  • Jolande Bastiaans, lid
  • Andrée van Emst, lid