Statutaire doelstellingen

3.1 De Stichting heeft ten doel:

a. het bevorderen van een samenleving waarin het niet gebruiken van alcohol als een volkomen geaccepteerd gedrag wordt gezien;
b. het beperken van problematiek die voortkomt uit alcoholgebruik;
c. het bevorderen van de maatschappelijke bewustwording van de gevolgen van alcoholgebruik voor de gezondheid, voor de directe omgeving van gebruikers van alcohol en van andere vormen van maatschappelijke schade; en
d. het vergroten van het politieke en publieke draagvlak voor de invoering en handhaving van effectieve en kostenbesparende alcoholbeleidsmaatregelen.

3.2 De Stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door het verrichten van alle (rechts)handelingen die het doel bevorderen, daaronder onder meer – maar niet uitsluitend – begrepen:

a. het initiëren van en deelnemen aan publieke discussies en bijeenkomsten die de verwezenlijking van de doelstellingen van de Stichting kunnen bevorderen;
b. het waar nodig en mogelijk afstemmen van doelstellingen en activiteiten met andere organisaties die mede ten doel hebben om schadelijk alcoholgebruik terug te dringen;
c. er wordt niet samengewerkt met partijen die commerciële belangen hebben bij de productie en of verkoop van alcohol;
d. het in standhouden van een bureau dat zich richt op de coördinerende (beleidsvoorbereidende en beleidsuitvoerende) taken en functie van de Stichting; en
e. alle andere activiteiten die dienstbaar zijn aan het doel van de Stichting.

3.3 De Stichting beoogt niet het maken van winst.

Deelname door organisaties die verbonden of gelieerd zijn aan de alcoholsector is uitgesloten.